معرفی و نقدِ فیلم کون شاه من.

یکشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1397 ساعت 06:28 ب.ظ

فیلم دیدم.

شاه من.

راسش اگه من و سال وسطش دعوامون نمی‌شد و من بلند نمی‌شدم سه تا بشقاب بشکونم خوب بود..یعنی راه می‌رفتم  در مسیری مستقیم و بدون نگاه کردن به سال خیلی طبق وظیفه و جدی، بشقابا رو از تو دستم ول می‌کردم و طرق و طوروق شکستنشون..بعد اونم اومد گفت دیونه شدی؟ من می‌گفتم خودت چی؟ فکر می‌کنی عاقلی؟ بعد اون می‌گفت تو عوضی هستی..من می‌گفتم اما تو اصیلی..و بعد هلش دادم..من را با کوسن مبل زد..من روی او پریدم  و آمدم سرشانه‌اش را گاز بگیرم فقط کونش کمی گوشت داشت. به همان اکتفا کرده و بعد از یک زد و خورد مختصر دیگری،  او رفت خوابید.

من فیلم را دیدم.

خوب از فیلم چه یادم مانده؟

کون آقامون.